Fandom

DigimonWiki

Digimon Heroes!/Collection/Dragon

< Digimon Heroes! | Collection

8,316pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

1-001: Agumon


1-002: Gabumon


1-006: Greymon


1-007: Monochromon


1-008: Centalmon


1-009: Leomon


1-010: Garurumon


1-011: Unimon


1-016: Pandamon


1-017: Weregarurumon


1-018: Mammon


1-019: Metalgreymon


1-020: Skullgreymon


1-023: Saberleomon


1-024: Baalmon


1-025: Metalgarurumon


1-026: Wargreymon


1-092: Madleomon


2-001: Elecmon


2-002: Gaomon


2-003: V-mon


2-007: Geogreymon


2-008: Blackgaogamon


2-009: Blackgarurumon


2-010: Pegasmon


2-011: Lighdramon


2-012: Blackmachgaogamon


2-013: Blackweregarurumon


2-015: Rizegreymon


2-018: Shinegreymon


3-001: Agumon

Note: This card depicts an Agumon (2006 anime).

3-003: Renamon


3-004: Kyubimon


3-007: Fladramon


3-009: Grappuleomon


3-010: Taomon


3-013: Ulforcevdramon


3-014: Sakuyamon


5-233: Demon


3-017: Bancholeomon


4-010: V-dramon


4-012: Aerovdramon


4-013: Cyberdramon


4-020: Zhuqiaomon


3-002: Guilmon


3-005: Growmon


3-012: Megalogrowmon


4-001: Coronamon


5-015: Firamon


5-016: Flaremon


5-017: Apollomon


5-018: Omegamon


5-044: Metalgreymon

Note: This card depicts a MetalGreymon (Virus).

5-045: Imperialdramon DM


5-046: Imperialdramon FM


5-047: Imperialdramon PM


5-048: Paildramon


5-053: Leomon


5-054: Imperialdramon DM


5-081: Dracomon


5-082: Coredramon

Note: This card depicts a Coredramon (Blue).

5-083: Wingdramon


5-084: Slayerdramon


5-095: Omegamon


5-096: Omegamon


5-213: Apollomon


5-214: Omegamon


5-216: Ulforcevdramon


5-226: Saberleomon


5-227: Sakuyamon


5-258: Shoutmon x3GM


5-273: Apollomon


5-275: Ulforcevdramon


5-279: Gazimon


5-280: Dobermon


5-281: Cerberumon


5-285: Gaogamon


5-286: Machgaogamon


5-314: Omegamon


5-315: Wargreymon


5-319: Metalgarurumon


5-355: Demon


5-368: Zhuqiaomon


5-374: Imperialdramon FM


5-375: Imperialdramon PM


5-384: Imperialdramon DM


5-428: Zhuqiaomon


5-543: Slayerdramon


5-544: Slayerdramon


5-531: Wargreymon


5-535: Metalgarurumon


5-542: Omegamon


5-545: Aegiomon


5-548: Wargreymon


5-549: Metalgarurumon


5-550: Metalgreymon


5-552: Weregarurumon


5-570: Saberleomon


5-571: Dinotigermon


5-572: Spinomon


5-574: Dinorexmon


5-576: Imperialdramon PM


5-577: Aegiochusmon


5-578: Zekegreymon


5-579: Victorygreymon


5-581: Omegashoutmon


5-584: Z'd Garurumon


5-585: Miragegaogamon


5-591: Garudamon


5-654: Wargreymon


5-655: Metalgarurumon


5-657: Agumon & Wargreymon


5-671: Fragment of Courage

Fragment of Courage
Fragment of Courage 5-671 (DCr)
Fragment of Courage 5-671 I (DCr)
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
Fragment necessary in order to evolve to Wargreymon.


5-672: Grain of Courage

Grain of Courage
Grain of Courage 5-672 (DCr)
Grain of Courage 5-672 I (DCr)
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
Grain necessary in order to evolve to Wargreymon.


5-664: Crystal of Courage

Crystal of Courage
Crystal of Courage 5-664 (DCr)
Crystal of Courage 5-664 I (DCr)
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
Crystal necessary in order to evolve to a particular Wargreymon.


5-677: Fragment of Friendship

Fragment of Friendship
Fragment of Friendship 5-677 (DCr)
Fragment of Friendship 5-677 I (DCr)
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
Fragment necessary in order to evolve to Metalgarurumon.


5-678: Grain of Friendship

Grain of Friendship
Grain of Friendship 5-678 (DCr)
Grain of Friendship 5-678 I (DCr)
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
Grain necessary in order to evolve to Metalgarurumon.


5-667: Crystal of Friendship

Crystal of Friendship
Crystal of Friendship 5-667 (DCr)
Crystal of Friendship 5-667 I (DCr)
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
Crystal necessary in order to evolve to a particular Metalgarurumon.


5-745: Aegiochusmon


5-746: Aegiochusmon


5-763: Dragon's Knowledge

Dragon's Knowledge
Dragon&#039;s Knowledge 5-763 (DCr)
Dragon&#039;s Knowledge 5-763 I (DCr)
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
The heart of a wild fierce dragon.


5-764: Experience Floppy Gold

Experience Floppy Gold
Experience Floppy Gold 5-764 (DCr)
Experience Floppy Gold 5-764 I (DCr)
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
When used as a compound material, this gives many experience points to the base Digimon.


5-765: Experience Floppy Silver

Experience Floppy Silver
Experience Floppy Silver 5-765 (DCr)
Experience Floppy Silver 5-765 I (DCr)
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
When used as a compound material, this gives many experience points to the base Digimon.


5-766: Experience Floppy Bronze

Experience Floppy Bronze
Experience Floppy Bronze 5-766 (DCr)
Experience Floppy Bronze 5-766 I (DCr)
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
When used as a compound material, this gives many experience points to the base Digimon.


5-767: Bit Ingot Gold

Bit Ingot Gold
Bit Ingot Gold 5-767 (DCr)
Bit Ingot Gold 5-767 I (DCr)
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
If you sell this item, you will receive many Bits.


5-768: Shinegreymon


5-769: Zekegreymon


5-770: Victorygreymon


5-771: Weregarurumon


5-772: Garurumon


5-779: Metalgreymon virus species


5-786: Lynxmon


5-804: Cyberdramon


5-844: Diatrymon


5-845: Akatorimon


5-929: Kaisergreymon


5-934: Panjyamon


5-935: Raptordramon


5-952: Tyranomon


5-991: Bancholeomon


5-995: Kangarumon


5-996: Volcdramon


6-003: Grappuleomon


6-005: Liamon


6-031: Wargreymon


6-032: Metalgarurumon


6-041: Weregarurumon


6-076: Flarelizamon


6-079: Ex-tyranomon


6-083: Fangmon


6-113: Tobucatmon


6-143: Dogmon


6-180: Bit Ingot Bronze

Bit Ingot Bronze
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
If you sell this item, you will receive many Bits.


6-181: Bit Ingot Silver

Bit Ingot Silver
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
If you sell this item, you will receive many Bits.


6-182: Bit Ingot Platinum

Bit Ingot Platinum
Rarity Common
Main Race Dragon
Max Lv 1 Cost 1
Profile
If you sell this item, you will receive many Bits.


6-193: Omegamon


6-194: Paildramon


6-220: Megadramon


6-223: Strikedramon


6-226: Wingdramon


6-231: Deltamon


6-251: Dinohumon


6-258: Cockatrimon