Fandom

DigimonWiki

Digimon Tamers/Appendices/Cast

< Digimon Tamers | Appendices

7,912pages on
this wiki
Add New Page
Talk1 Share

Episode 01

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 01

Episode 02

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 02

Episode 03

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 03

Episode 04

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 04

Episode 05

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 05

Episode 06

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 06

Episode 07

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 07

Episode 08

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 08

Episode 09

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 09

Episode 10

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 10

Episode 11

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 11

Episode 12

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 12

Episode 13

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 13

Episode 14

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 14

Episode 15

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 15

Episode 16

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 16

Episode 17

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 17

Episode 18

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 18

Episode 19

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 19

Episode 20

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 20

Episode 21

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 21

Episode 22

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 22

Episode 23

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 23

Episode 24

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 24

Episode 25

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 25

Episode 26

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 26

Episode 27

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 27

Episode 28

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 28

Episode 29

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 29

Episode 30

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 30

Episode 31

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 31

Episode 32

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 32

Episode 33

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 33

Episode 34

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 34

Episode 35

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 35

Episode 36

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 36

Episode 37

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 37

Episode 38

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 38

Episode 39

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 39

Episode 40

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 40

Episode 41

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 41

Episode 42

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 42

Episode 43

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 43

Episode 44

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 44

Episode 45

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 45

Episode 46

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 46

Episode 47

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 47

Episode 48

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 48

Episode 49

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 49

Episode 50

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 50

Episode 51

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 51

Chiaki J. Konaka's Casting list

 • Takato Matsuda (10): Makoto Tsumura
 • Jianliang Lee (10): Mayumi Yamaguchi
 • Ruki Makino (10): Fumiko Orisaka
 • Juri Kato (10): Yoko Asada
 • Hirokazu Shiota (1): Yukiko Tamaki
 • Kenta Kitagawa (10): Touko Aoyama
 • Shaochung Lee (07): Ai Nagano
 • Ryo Akiyama (14): Jun-ichi Kanemaki
 • Ai: Haruhi Terada
 • Makoto: Miwa Matsumoto
 • Alice McCoy: Yuka Imai
 • Kai Urazoe: Tomo Saeki
Ministry of Information's Net Management Bureau (Hypnos Team)
 • Mitsuo Yamaki (Net control chief) (32): Susumu Chiba
 • Reika Ohtori (Chief Operator) (26): Ai Nagano
 • Megumi Onodera (Operator) (23): Fumiko Miyashita
 • MIB (Yamaki's subordinate):Haruo Satō
 • Audit and Inspection Commissioner: Haruo Satō
Parents
 • Takehiro Matsuda (45): Nobuai Kanemitsu
 • Yoshie Matsuda (35): Kaya Matsutani
 • Jiang-yu Lee (40): Yoshiyuki Kaneko
 • Mayumi <Yanase> Lee (42): Mari Adachi
 • Liánjié Lee (17): N/A
 • Jiālíng Lee (15): Mari Yoshikura
 • Rumiko Makino (28): Yuka Imai
 • Seiko hata (49): Yuka Imai
 • Hajime Kato: Haruo Satō
 • Shizue Kato: Mari Adachi
 • Masahiko Kato: Fumiko Miyashita
 • Chou-sensei: Kōichi Kitamura
Yodobashi Elementary School
 • Nami Asanuma (Homeroom teacher) (26): Kaya Matsutani
 • Seiji Kurosawa (Principal): Jun'ichi Sugawara
Wild Bunch
 • SHIBUMI (Gorou Mizuno): Taro Suwa
 • Dolphin (Rob McCoy): Masami Kikuchi
 • Babel: Kenji Nomura
 • Daisy: Asako Dodo
 • Kālī: Yoko Matsuoka
 • Johnny Beckenstein: Takao Ishii
 • Narration: Masako Nozawa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki