Fandom

DigimonWiki

Digimon Tamers/Appendices/Cast

< Digimon Tamers | Appendices

8,229pages on
this wiki
Add New Page
Talk1 Share

Episode 01

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 01

Episode 02

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 02

Episode 03

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 03

Episode 04

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 04

Episode 05

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 05

Episode 06

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 06

Episode 07

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 07

Episode 08

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 08

Episode 09

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 09

Episode 10

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 10

Episode 11

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 11

Episode 12

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 12

Episode 13

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 13

Episode 14

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 14

Episode 15

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 15

Episode 16

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 16

Episode 17

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 17

Episode 18

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 18

Episode 19

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 19

Episode 20

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 20

Episode 21

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 21

Episode 22

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 22

Episode 23

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 23

Episode 24

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 24

Episode 25

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 25

Episode 26

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 26

Episode 27

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 27

Episode 28

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 28

Episode 29

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 29

Episode 30

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 30

Episode 31

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 31

Episode 32

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 32

Episode 33

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 33

Episode 34

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 34

Episode 35

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 35

Episode 36

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 36

Episode 37

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 37

Episode 38

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 38

Episode 39

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 39

Episode 40

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 40

Episode 41

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 41

Episode 42

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 42

Episode 43

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 43

Episode 44

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 44

Episode 45

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 45

Episode 46

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 46

Episode 47

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 47

Episode 48

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 48

Episode 49

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 49

Episode 50

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 50

Episode 51

Digimon Tamers/Appendices/Cast/Episode 51

Chiaki J. Konaka's Casting list

 • Takato Matsuda (10): Makoto Tsumura
 • Jianliang Lee (10): Mayumi Yamaguchi
 • Ruki Makino (10): Fumiko Orisaka
 • Juri Kato (10): Yoko Asada
 • Hirokazu Shiota (1): Yukiko Tamaki
 • Kenta Kitagawa (10): Touko Aoyama
 • Shaochung Lee (07): Ai Nagano
 • Ryo Akiyama (14): Jun-ichi Kanemaki
 • Ai: Haruhi Terada
 • Makoto: Miwa Matsumoto
 • Alice McCoy: Yuka Imai
 • Kai Urazoe: Tomo Saeki
Ministry of Information's Net Management Bureau (Hypnos Team)
 • Mitsuo Yamaki (Net control chief) (32): Susumu Chiba
 • Reika Ohtori (Chief Operator) (26): Ai Nagano
 • Megumi Onodera (Operator) (23): Fumiko Miyashita
 • MIB (Yamaki's subordinate):Haruo Satō
 • Audit and Inspection Commissioner: Haruo Satō
Parents
 • Takehiro Matsuda (45): Nobuai Kanemitsu
 • Yoshie Matsuda (35): Kaya Matsutani
 • Jiang-yu Lee (40): Yoshiyuki Kaneko
 • Mayumi <Yanase> Lee (42): Mari Adachi
 • Liánjié Lee (17): N/A
 • Jiālíng Lee (15): Mari Yoshikura
 • Rumiko Makino (28): Yuka Imai
 • Seiko hata (49): Yuka Imai
 • Hajime Kato: Haruo Satō
 • Shizue Kato: Mari Adachi
 • Masahiko Kato: Fumiko Miyashita
 • Chou-sensei: Kōichi Kitamura
Yodobashi Elementary School
 • Nami Asanuma (Homeroom teacher) (26): Kaya Matsutani
 • Seiji Kurosawa (Principal): Jun'ichi Sugawara
Wild Bunch
 • SHIBUMI (Gorou Mizuno): Taro Suwa
 • Dolphin (Rob McCoy): Masami Kikuchi
 • Babel: Kenji Nomura
 • Daisy: Asako Dodo
 • Kālī: Yoko Matsuoka
 • Johnny Beckenstein: Takao Ishii
 • Narration: Masako Nozawa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.