FANDOM


Kaidramon
Kaidramon
Level Champion
Type Dragon
Attribute Data
Family Nature Spirits

Virus Busters

Prior forms Fan:Kairomon
Next forms Fan:Kaibermon

Kaidramon is a fan made digimon created by User:Blossom49451.

Kaidramon

Kaidramon is a dragon digimon whose name is derived from Kaimon and Dramon-type. Despite its mature look, it is still very loyal to those in need.

Attacks

  • Kai Kai Cannon
  • Kai Kai Crush
  • Kai Kai Cutter
  • Dragon Pistol
  • Nova Blast
  • Critical Crunch
  • Dragon Slash
  • Twin Fireball Strike