Wikia

DigimonWiki

KoZenimon

7,622pages on
this wiki
Talk0
KoZenimon
(コゼニモン)
KoZenimon b
Level None
Type Mutant
Attribute None
Partners Hideaki Mashimo
Tagiru Akashi

KoZenimon is a Digimon whose name is derived from "Child ( Ko?) Zenimon" and whose design is derived from the 1 yen coin.

Digimon Fusion

Main article: KoZenimon (Fusion)


Notes and references

Around Wikia's network

Random Wiki