Wikia

DigimonWiki

Kokatorimon-species

7,630pages on
this wiki
Talk0
Kokatorimon b

The Kokatorimon-species (コカトリモン種 Kokatorimon-shu?, lit. "Cockatrimon-species") is a family of flightless bird Digimon.

Members

Notes and references

Around Wikia's network

Random Wiki