FANDOM


Tokomon X
(トコモンX抗体 Tokomon X-Antibody)
Tokomon X t
Level In-Training

Tokomon is a Digimon and carrier of the X-Antibody.

Design

Tokomon X is an altered version of Tokomon.

Etymologies

Tokomon X-Antibody (トコモンX抗体)

Standard naming scheme for Digimon who are not natural carriers of the X-Antibody. Base name shares official romanization with Tokomon. English media shortens "X-Antibody" to "X".

  • (Ja:) Tokotoko (とことこ?), the onomatopoeia for trotting.
  • X-Antibody.


Digital Monster X-Evolution