Wikia

DigimonWiki

Weddinmon

7,633pages on
this wiki
Talk7
Weddinmon
(ウェディンモン)
XW-06 06 1
Next forms Reverse Weddinmon
* (w/ Shortmon, Candlemon)[1]
Partners Bagra Army
Xros Heart

Weddinmon is a Digimon whose name and design are derived from the "Wedding cake".

Digimon Xros Wars (manga)


Notes and References

Around Wikia's network

Random Wiki